Strona główna  //  Dostępność Plan działania na lata 2020-  //  Dostępność

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

Data publikacji strony internetowej: 2010.05.10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017.01.24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020.12.11

Ostatnia aktualizacja sporządzona dnia: 2022.03.29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Karolina Grochowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować się także można dzwoniąc na numer telefonu 75 744 22 75. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś innego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich –
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze mieści się przy Placu Wolności 11


Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne do muzeum jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ do budynku prowadzą schody. Wejście do muzeum od strony ul. Muzealnej jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ jest zainstalowana winda. Do windy prowadzi ciąg pieszy, po którym osoba z niepełnosprawnością ruchową może z łatwością się przemieszczać. Windą można dostać się na wszystkie piętra budynku (poza częścią parteru w budynku A).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze na parterze, I piętrze, II piętrze są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Szerokość korytarzy pozwala na swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Klatka schodowa nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku jest zainstalowana winda, którą można przemieszczać się po poszczególnych piętrach budynku. W budynku  muzeum znajdują się  3 toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku muzeum brak jest pochylni, platform oraz pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille`a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na parkingu przy  Placu Wolności.  Bezpośrednio przy budynku muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Muzeum Tkactwa.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Muzeum Tkactwa nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego

 

Aplikacje mobilne

Muzeum Tkactwa nie ma osobnych aplikacji mobilnych.

 

Na podstawie art.14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze:

 

Lp.

Zakres działania

Realizujący

działania

wynikające

z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1.

Powołanie koordynatora ds. dostępności

dyrektor muzeum

Wydanie zarządzenia

Wrzesień 2020 r.

2.

Analiza budynku Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, analiza strony internetowej pod względem dostępności cyfrowej, analiza w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej

koordynator,

administrator systemów informatycznych

Przeprowadzenie oględzin budynku, sprawdzenie strony internetowej pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Listopad 2020 r.

3.

Opracowanie deklaracji dostępności

koordynator

Opracowanie i udostępnienie deklaracji dostępności na stronie Muzeum Tkactwa w zakładce BIP

Grudzień 2020 r.

4.

Opracowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  na lata 2020 - 2021

koordynator

Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r., poz.1062)

Grudzień 2020 r.

5.

Przegląd deklaracji dostępności

koordynator

Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności podmiot publiczny dokonuje do dnia 31 marca każdego roku

Marzec 2021

6.

Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości  zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi problemami

koordynator

Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego

Na bieżąco, w zależności od potrzeb

7.

Uzyskanie informacji od poszczególnych pracowników w sprawie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

koordynator

Uzyskanie danych zbiorczych oraz uwag odnoszących się do istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz propozycje ich usunięcia

Marzec 2021 r.

8.

Przyjmowanie uwag, opinii od osób ze szczególnymi potrzebami, ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów związanych z:

-dostępnością architektoniczną

-dostępnością cyfrową

- dostępnością informacyjno - komunikacyjną

koordynator

Analiza przekazanych informacji pozwoli na dostosowanie muzeum do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Realizacja przez cały okres

działania koordynatora

9.

Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja w zakładce BIP

koordynator i administrator systemów informatycznych

Przygotowanie raportu na podstawie zebranych informacji i publikacja raportu w zakładce BIP na stronie internetowej muzeum zgodnie z terminami ujętymi w art.11 ustawy z dnia 9 kwietnia 2019 r. o zapewnieniu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Marzec 2021

 

 

Sporządził  Koordynator ds. dostępności  Zatwierdził Dyrektor Muzeum Tkactwa  w Kamiennej Górze

 
Do góry