Strona główna  //  Dostępność Plan działania na lata 2020-

Na podstawie art.14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze:

 

Lp.

Zakres działania

Realizujący

działania

wynikające

z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1.

Powołanie koordynatora ds. dostępności

dyrektor muzeum

Wydanie zarządzenia

Wrzesień 2020 r.

2.

Analiza budynku Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, analiza strony internetowej pod względem dostępności cyfrowej, analiza w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej

koordynator,

administrator systemów informatycznych

Przeprowadzenie oględzin budynku, sprawdzenie strony internetowej pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Listopad 2020 r.

3.

Opracowanie deklaracji dostępności

koordynator

Opracowanie i udostępnienie deklaracji dostępności na stronie Muzeum Tkactwa w zakładce BIP

Grudzień 2020 r.

4.

Opracowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  na lata 2020 - 2021

koordynator

Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r., poz.1062)

Grudzień 2020 r.

5.

Przegląd deklaracji dostępności

koordynator

Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności podmiot publiczny dokonuje do dnia 31 marca każdego roku

Marzec 2021

6.

Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości  zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi problemami

koordynator

Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego

Na bieżąco, w zależności od potrzeb

7.

Uzyskanie informacji od poszczególnych pracowników w sprawie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

koordynator

Uzyskanie danych zbiorczych oraz uwag odnoszących się do istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz propozycje ich usunięcia

Marzec 2021 r.

8.

Przyjmowanie uwag, opinii od osób ze szczególnymi potrzebami, ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów związanych z:

-dostępnością architektoniczną

-dostępnością cyfrową

- dostępnością informacyjno - komunikacyjną

koordynator

Analiza przekazanych informacji pozwoli na dostosowanie muzeum do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Realizacja przez cały okres

działania koordynatora

9.

Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja w zakładce BIP

koordynator i administrator systemów informatycznych

Przygotowanie raportu na podstawie zebranych informacji i publikacja raportu w zakładce BIP na stronie internetowej muzeum zgodnie z terminami ujętymi w art.11 ustawy z dnia 9 kwietnia 2019 r. o zapewnieniu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Marzec 2021

 

 

Sporządził  Koordynator ds. dostępności  Zatwierdził Dyrektor Muzeum Tkactwa  w Kamiennej Górze

Do góry