Strona główna  //  Aktualności  //  Konkurs plastyczny "Kamienna Góra - moje miasto"

Burmistrz Miasta Kamienna Góra Janusz Chodasewicz i Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze serdecznie zapraszają dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych  do udziału w konkursie plastycznym „Kamienna Góra - moje miasto”. Konkurs organizowany jest z okazji 730-lecia nadania Kamiennej Górze praw miejskich. Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 75 744 22 75.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI
GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA „Kamienna Góra – moje miasto”

 

I. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra Janusz Chodasewicz oraz Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Konkurs jest organizowany z okazji 730-lecia nadania praw miejskich Kamiennej Górze.

II.  Cele konkursu:

1. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.

2. Popularyzowanie  historii lokalnej wśród najmłodszych mieszkańców miasta.

3. Budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa, integracja dzieci w mieście.

III. Warunki uczestnictwa:

• Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej.

• Przedmiotem konkursu jest przedstawienie Kamiennej Góry w dowolnym okresie historycznym. Praca powinna być inspirowana architekturą miasta, historią lokalną, atrakcjami turystycznymi i ciekawymi miejscami Kamiennej Góry.

• Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu miasta Kamienna Góra. 

• Udział w konkursie ma charakter indywidualny.

• Jury będzie oceniać prace w trzech  kategoriach wiekowych: grupy przedszkolne, klasy I- IV oraz klasy V-VIII.

• Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną (bez ramek).

• Format prac plastycznych nie może przekroczyć wielkości A3. 

• Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą brane pod uwagę kompozycje przestrzenne, rzeźby itp.

• Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.

• Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię, nazwisko, klasę, nazwę szkoły lub przedszkola oraz tytuł  pracy.

• Nagrody będą przyznawane indywidualnie.

• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

IV. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 14 listopada 2022 roku do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze

V. Rozstrzygnięcie konkursu:

Zgodność prac z regulaminem oceni komisja powołana przez organizatora. Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej, ilustrujące temat przewodni. Jury w ocenie uwzględni przede wszystkim:

• dobór treści do tematu,

• estetykę wykonania,

• oryginalność i pomysłowość.

Spośród prac zostaną wybrane trzy najlepsze w każdej kategorii wiekowej. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród. Nagrody zostaną ufundowane przez Urząd Miasta Kamienna Góra.

VI. Ogłoszenie wyników konkursu:

Ogłoszenie wyników konkursu oraz  rozdanie nagród odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 roku podczas uroczystej gali w Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność uczestnika konkursu lub jego opiekuna prawnego (rodzica).

VII. Publikacja prac:

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie z okazji 730-lecia Kamiennej Góry. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

VIII. Uwagi dodatkowe:

• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

• Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Załącznik nr 1

Karta uczestnika 

 KONKURS PLASTYCZNY „KAMIENNA GÓRA – MOJE MIASTO”

Imię i nazwisko autora pracy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres zamieszkania:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Klasa/grupa:  . . . . . . . . . ………………………………………………………………

Szkoła/przedszkole:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię, nazwisko, numer telefonu opiekuna: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora. 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      ................... . . . . . . . .

            Miejscowość, data                             Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Do góry