Strona główna  //  Aktualności  //  Konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną

Muzeum Tkactwa, Centrum Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze ogłaszają konkurs dla klas szkół podstawowych oraz grup uczniów uczęszczających do świetlic w Kamiennej Górze na wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej przy użyciu naturalnych materiałów.

Termin dostarczenia palm do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze upływa z dniem 20.03.2020 r., godz. 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ:

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Muzeum Tkactwa, Centrum Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze ogłaszają konkurs na wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej przy użyciu naturalnych materiałów: bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła, itp.

ADRESACI KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do klas szkół podstawowych oraz grup uczniów uczęszczających do świetlic w Kamiennej Górze.

TERMIN KONKURSU:

Termin dostarczenia palm do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze upływa z dniem 20.03.2020 r. o godz. 15.00.

CELE KONKURSU:

1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych

z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą.

2. Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.

3. Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form ich zdobienia.

4. Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży.

ZASADY KONKURSU:

1. W konkursie mogą wziąć udział klasy szkół podstawowych oraz grupy uczniów uczęszczających na świetlice z terenu miasta Kamienna Góra.

2. Każda klasa/grupa przygotowuje na konkurs jedną palmę.

3. Wysokość palmy konkursowej nie może przekroczyć 100 cm.

4. Do palmy biorącej udział w konkursie należy dołączyć identyfikator z danymi wykonawcy: nazwa klasy lub grupy, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU:

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 28 marca 2020 r. o godz. 14.30 w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze podczas Jarmarku Wielkanocnego. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

2. Komisja Konkursowa, oceniając palmy, będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

a. różnorodność użytych materiałów tworzących palmy,

b. tradycyjne techniki tworzenia motywów składowych palmy,

c. walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły),

d. nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych,

3. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne.

4. Prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne nie będą brane pod uwagę.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody oraz dyplomy dla laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VIII.

2. Wręczenie nagród odbędzie się w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze w sobotę 28 marca 2020 r. o godz. 14.30 podczas Jarmarku Wielkanocnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

3. Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Muzeum Tkactwa.

Do góry